Algemene Voorwaarden


Bij de leden, welke allemaal kattentrimsalons zijn en dus lid van het KattentrimKeurmerk, gelden
onderstaande algemene voorwaarden.


Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De
onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de
klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de
uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende
prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden
afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en
andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit
binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever
het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk per
whatsapp of e-mail tot stand zijn gekomen.


Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de kattentrimsalon. Het te behandelen dier wordt op de
afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is
overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en
plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van
de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor
het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering
van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook,
nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit
direct of indirect voortvloeiende kosten.


Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van
de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er
een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de
klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder
overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van
klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig
indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid
1. De kattentrimsalon is tegenover klant/opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan
personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de
kattentrimsalon of aan personen in zijn dienst, komt klant/opdrachtgever in aanmerking mits
klant/opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de
kattentrimsalon kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste
het bedrag van de factuurwaarde van de door kattentrimsalon geleverde dienst.
3. De kattentrimsalon zal klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen
contact-persoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in
kennis stellen.
4. Klant/opdrachtgever is tegenover de kattentrimsalon aansprakelijk voor schade die door
onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
5. De kattentrimsalon is tegenover klant/opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere
gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die klant/opdrachtgever in de
trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in
kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Reclame
Reclames terzake van een door klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon verleende dienst zijn
slechts van waarde mits klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon binnen 48 uur van de klacht op
de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de
klacht zich met het dier bij de kattentrimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken
dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij klant/opdrachtgever van de
kattentrimsalon te zijn ingediend.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante
betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van
rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd
totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke
voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:
1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de
overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van de
kattentrimsalon) verschuldigd;
3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst
geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon)
verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon gerechtigd zijn
vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering
van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven,
zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de
klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te
vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander
zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon, is Nederlands recht
toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd bij de KVK onder de naam: Kattentrimkeurmerk.nl – KVK 65424603. Deze Algemene Voorwaarden mogen door alle aangesloten kattentrimsalon’s gehanteerd worden.